Asiakasreklamaatioiden tietosuojaseloste


Asiakasreklamaatioiden yhteystietorekisteri

Reklamaation yhteystietorekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

  1. Rekisterinpitäjä

Osuuskauppa Arina:                                   044 788 5899

Postiosoite:                                                   Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Käyntiosoite:                                                Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Y-tunnus:                                                      0187614-3

  1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

arina.tietosuoja@sok.fi

  1. Rekisterin nimi

Reklamaation yhteystietorekisteri

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti reklamaation toteuttamiseksi. Palvelua varten toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa Arina.
Käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on väliaikainen henkilötietojen käsittely toimipaikassa reklamaation toteuttamiseksi.
Käsittelyn peruste
Art. 6.1 b) Sopimus

Henkilötietoja käsitellään Osuuskauppa Arinan ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
Reklamaation tehneet asiakkaat
Käsiteltävät henkilötiedot
Yhteystiedot: nimi ja puhelinnumero
Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Tiedot saadaan asioivalta henkilöltä joko suullisesti tai kirjallisesti käyttäen paperilomaketta tai sähköisesti sähköpostin välityksellä.
Vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin manuaalissa ja sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa.

Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
Tietoja säilytetään toimipaikassa manuaalisessa tai sähköisessä muodossa niin kauan kuin se on toiminnan suorittamiseksi tarpeen, kuitenkin maksimissaan kuukausi, jonka jälkeen tiedot hävitetään.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

·       Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

·       Oikeus tietojen oikaisemiseen

·       Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)

·       Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)

·       Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)

·       Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen
Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.
Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Asiakkaan reklamaatio ei toteudu sovitusti.
Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.
Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Varausrekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

 

Takaisin Arinan henkilörekisterien pääsivulle