Rautakaupan asiakasrekisteri


Osuuskauppa Arina rautakaupan asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

 1. Rekisterinpitäjä

Osuuskauppa Arina / Kodin Terra Rovaniemi

Suosiolantie 8, 96300 Rovaniemi

Y-tunnus: 0187614-3

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

tietosuoja.arina@sok.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Osuuskauppa Arinan rautakaupan asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osana rautakaupan tuotteiden ja palveluiden myyntiä, laskutusta ja

mahdollista saatavien perintää. Henkilötietoja käsitellään tehtäessä myyntitilausten kirjaamista

asiakkaittain (puhelin‐ ja sähköpostitilaukset) ja niitä välitetään edelleen mahdolliselle toimittajalle

toimituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös jälkimarkkinointiin ja palvelun toimivuuden kartoittamiseen.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Art. 6.1 b) Sopimus

Tilaus ja toimitussopimus

Art. 6.1 b) Suostumus

Suoramarkkinointisuostumus

 

 1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Osuuskaupan rautakaupan tilisopimukseen ja palveluihin käsittelemät henkilötiedot:

 • Etu‐ ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Katuosoite, postinumero ja ‐toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Laskutusosoite, jos eri kuin kotiosoite
 • Puhelinnumero kotiin tai matkapuhelinnumero
 • Ammatti tai asema, työsuhteen alkamispäivämäärä
 • Työsuhteen tila
 • Työnantajan yhteystiedot
 • Tilinkäyttöoikeutettujen nimi ja henkilötunnus
 • Asumismuoto (kerros‐, rivi‐, tai ok‐talo)
 • Bruttotulot / kk
 • Haettava tilimyynnin yläraja / kk
 • Maksupäivämäärä kuukauden x. päivä
 • Osuuskaupan jäsennumero
 • Tieto luottokelpoisuudesta
 • Tunnistusasiakirjan (passi, ajokortti, henkilökortti, kuvallinen KELA‐kortti) voimassaoloaika /
 • myöntämispäivämäärä
 • Ostotapahtumatosite
 • Tiedot asiakkaan ostoista
 • Tiedot maksusuorituksista ja saatavista
 • Markkinointisuostumus tai ‐kielto

 

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiakkaan yhteystiedot ja henkilötunnus, valtuutettujen nimitiedot ja henkilötunnus, asiakkaan

luottotiedot, luotonmyöntämiseen ja laskutukseen vaikuttavat tiedot, ostohistoria,

markkinointisuostumus tai –kielto

 

 1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista

lähteistä

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Luottotietojen tarkastus Bisnode Finland –portaali

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja

palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä‐ ja tukipalveluiden tuottamisessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat

toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön

edellyttämällä tavalla.

Osuuskaupalla on oikeus siirtää erääntynyt saatava perintään kolmannelle osapuolelle.

Tietojen voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa

rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietoa ostoista luovutetaan talouden laskutuskumppanille rautakaupan tilisopimuksen laskutusta

varten sekä S‐ryhmän asiakasomistaja‐ ja asiakasrekisteriin bonuksenmyöntämisehtojen puitteissa

automaattisesti sen S‐Etukortin jäsennumerolle, jonka asiakas on sopimuksessa ilmoittanut.

 

 1. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja

käytetyt suojatoimet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin

ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä

toiminnassa.

Rautatilisopimusta säilytetään sopimuksen voimassaoloaika sekä sen jälkeen

kirjanpitolainsäädännön vaatima arkistointiaika kuluva + 6 vuotta.

Rautakaupan tilauslomaketta (paperidokumentti) säilytämme kuluvan + 2 kuukautta tai

vaihtoehtoisesti siihen saakka, että saatavat on suoritettu.

Säilytämme tilaushistoriaa rautakaupan asiakasjärjestelmässämme kuluvan vuoden + 2 vuotta

viimeisestä tilauksesta.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tutustua tietoihin henkilötietoihinsa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset tiedot tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa ilmoitettujen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, niiden käsittely tehdään automaattisesti ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, jos tiedot on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun edun perusteella, ja jos muut artiklaan sisältyvät kriteerit täyttyvät.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

 

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointisuostumus niin halutessaan. Suostumuksen

peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn

lainmukaisuuteen.

Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä tässä selosteessa määriteltyyn

rekisterinpitäjään.

 

 1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Rautakaupan tilin avaus ja tilille ostaminen ei toteudu.

 

 1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella

tehdä profilointia.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja

organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia

tietosuoja‐ ja tietoturvallisuuskeinoja. Rautakaupan järjestelmä‐ ja tavarantoimittajat ja käsittelevät

henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä

on salassapitovelvollisuus.

S‐ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja

turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja,

kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään

alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja

seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme

säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää

henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme

käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja

ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että

henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin.

 

 

Päivitetty 042022