Kilpailut ja arvonnat


Osuuskauppa Arinan kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

 1. Rekisterinpitäjä

Osuuskauppa Arina

Postiosoite: Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Puh: 044 788 5899

Käyntiosoite: Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Y-tunnus: 0187614-3

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

arina.tietosuoja@sok.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja

käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen

palkinnon toimittamiseksi.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle

oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta

kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

Art. 6.1 a) Suostumus

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa

Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän

valitsemissa medioissa

 

 1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot
 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka

 

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi- ja yhteystiedot

 

 1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista

lähteistä

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai

kilpailulomakkeen kautta.

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen

viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi

viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

 1. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja

käytetyt suojatoimet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin

ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä

toiminnassa.

Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa

toimituksesta.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tutustua tietoihin henkilötietoihinsa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset tiedot tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa ilmoitettujen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, niiden käsittely tehdään automaattisesti ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, jos tiedot on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun edun perusteella, ja jos muut artiklaan sisältyvät kriteerit täyttyvät.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan.

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista

suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

 

 1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.

 

 1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen

perusteella.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja

organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia

tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat

käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja

henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja

turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja,

kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset kilpailu- tai arvonta-asiakirjat

säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen

ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme

säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää

henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme

käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja

ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että

henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä

selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta

tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

 

Päivitetty 042022